Verksamhetsbeskrivning

Sociala utvecklingsprogram samt boendestöd med mål att på ett tillfredsställande sätt 
genomföra placering enligt uppdragsgivares önskemål.

  • Medlevandeskap
  • Miljöterapi
  • Social 
träning
  • Verka för empowerment

Vi ser ADL-träningen (social träningen) som primär. Här handlar det om att tidigt ge 
individen träning i Allmän Daglig Livsföring, som exempel härpå kan nämnas, vid sidan om det primära, vad gäller uppförande och attityder jämte fullt boendeansvar, även hygien, tvätt, mat, kommunikation samt att hantera ekonomin. 

När en ny arbetsmetod eller behandlingsmetod ska implementeras är att det en förutsättning 
att det finns ett behov av detta.

Desto tydligare behovet kommer till uttryck, desto större är 
chansen till lyckad implementering. Implementering handlar inte bara om att ta in någon ny metod, det kan också innebära att man måste ta bort eller modifiera någon annan metod. Nya arbetsmetoder eller behandlingsmetoder i verksamheten diskuteras fortlöpande vid 
personalmöten. Ledningen fattar beslut om eventuella implementeringar och lämnar 
instruktioner om hur dessa metoder ska genomföras i praktiken.

Inskrivningsförfarande

Intresseanmälan – personligt möte – behovsbedömning. Föreståndare eller bitr. föreståndare tillsammans med tilltänkt kontaktman gör en inskrivningsintervju med individen. Under intervjun går man igenom frågor rörande personalia, familjeförhållanden, utbildningsnivå, arbetslivssituation, hälsotillstånd och eventuell missbruksproblematik, samt syftet med vistelsen. Individen informeras om rättigheter och skyldigheter, samt villkor och regler för boendet. Vari innefattas bl.a. kravet på samtycke/accept till att på anmodan lämna drogtest.