Samverkan

Samverkan med, och rapportering till, socialtjänsten/uppdragsgivaren sker fortlöpande, dels genom telefon, och dels genom personliga besök. Om frågor uppkommer som kan föranleda väsentliga revideringar av genomförandeplanen kontaktas alltid den socialsekreterare som handlagt ärendet, för inhämtande av uppdragsgivarens samtycke.