Utslussning & eftervård

Målet för varje deltagare är att kunna ta fullt ansvar för eget boende, vara självförsörjande och ej i behov av socialtjänstens insatser. Rutiner omkring detta skiljer sig då varje deltagare har unika behov/förmågor. En välplanerad och väl genomförd utslussning är ofta en förutsättning för att individen själv skall klara av ett liv utan behandlingsinsatser.

Utslussningen innebär en successiv nedtrappning av insatserna, där längden på nedtrappningen av insatserna kan variera högst avsevärt. Genomgång av bostadssituation, studie- och/eller arbetssituation, ev skuldsituation och individens nätverk sker. Kontakter med organ som socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare är vanligt förekommande. Efter avslutad utslussning upprättas slutdokumentation som skickas in till socialtjänsten ca 14 dagar efter avslutad placering. Ev eftervårdsinsatser kan ske.