Kvalitets- & miljöarbete

God kvalitet i verksamheten kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar, föreskrifter) som beslutats, samt att de: bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet, utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet, är kunskapsbaserade och effektivt utförda, är tillgängliga och jämlikt fördelade, är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet. Förbättringsprocessen kan ske i fem steg: planera, göra, kontrollera och studera, och agera. Se Handbok – God kvalitet i socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2010, med hänvisningar. 
Ej cert.